Política de privacitat

L’informem que per a l’accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat de les dades, ESSES, SCP preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà als mateixos el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

És important, i donada la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 de l’PARLAMENT i de l’CONSELL EUROPEU, llegiu la informació bàsica. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE: Esses S.C.P. J67450114 Rambla Modolell, 3. 089.602 ST. JUST DESVERN (Barcelona) Correu electrònic: shop@laceandcoto.com

FINALITAT: Gestionar la compra productes tèxtils i serveis relacionats amb això per part dels clients. En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal de poder atendre les seves demandes, facturar aquests serveis o compres, gestionar desistiments i devolucions en els terminis legals previstos a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i vendes a distàncies a consumidors que preveu la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris.

Enviar-li publicitat i promocions de moda tèxtil i complements relacionada amb les seves àrees d’interès, per qualsevol mitjà sigui postal, correu electrònic o a través de mitjans de telefonia fixa o mòbil. Així com, convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa.

LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim.

BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

DESTINATARIS: Excepte prescripció legal no cedim dades a tercers, només a empreses informàtiques que ens permet la gestió ordinària dels mateixos, imprescindibles per a la gestió de la nostra activitat.

DURACIÓ: Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l’última contractació; si no, no és que vostè abans, no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat dels mateixos; o bé, que prescriu la legislació tributària.

QUALITAT DE LES DADES: Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis de la pàgina web.

INFORMACIÓN ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( “segona capa”), en la mateixa direcció que li facilitem per poder exercir els seus drets.

MENORS D’EDAT: Els nostres serveis no van dirigits a persones menors d’edat o incapacitats. Entenem que tenen l’autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització d’aquests sigui per negligència o per culpa invigilando, que pogués ocasionar una responsabilitat extracontractual.

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, així com el dret limitació i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: shop@laceandcoto.com; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable de l’Arxiu de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.

Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.
També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:

CODI DE CONDUCTA DEL NOSTRE ESTABLIMENT
Principis generals.

ESSES, SCP es compromet a que els continguts dels seus serveis:

Els usuaris tenen dret a: